HVIDR-a
Grb općine Čapljina
HVIDR-a početna stranica    
Zadnja izmjena:
HVIDR-a Čapljina
(kratke informacije)

STATUT

13.09.2013

 

UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
UDRUGA HVIDR-a ČAPLJINA

Petra Krešimira IV
88 300 Čapljina

MB: 4227259040000,
Žiro račun: 3381102200136848
UniCredit Bank d.d.
Tel/Fax: +387 (36) 806-074

 


Na temelju članka 18. Zakona o udrugama i fondacijama ("Sl. Novine F BiH,
br.45/02") Skupština Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata u Čapljini
dana 12. listopada 2007 donosi


STATUT UDRUGE HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA, ČAPLJINA

I

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1. Udruga HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA (u daljnjem tekstu; Udruga HVIDR-a ČAPLJINA je dragovoljna udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, koji se radi zaštite i promicanja zajednički nacionalni, humanitarni, socijalni, zdravstveni, sporrtskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva, te zajedničkih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavanju pravila koja uređuju ustroj i djelovanje udruge.

Naziv i sjedište udruge

Članak 2.

1. Udruga nosi ime Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, ČAPLJINA .
2. Skraćeni naziv udruge je "Udruga HVIDR-a ČAPLJINA "

Članak 3.

1. Sjedište Udruge HVIDR-a ČAPLJINA je u Petra Krešimira IV u Čapljini.

Područje djelovanja udruge

Članak 4.

1. Udruga HVIDR-a ČAPLJINA djeluje na području općine ČAPLJINA

Članak 5.

1. Udruga HVIDR-a ČAPLJINA je pravna osoba i upisuje se u registar Županijskog ministarstva pravosuđa i uprave u MOSTARU.

Zastupanje i predstavljanje udruge

Članak 6.

1. Udrugu HVIDR-a ČAPLJINA zastupa i predstavlja predsjednik .U slučaju spriječenosti ili izočnosti predsjednika , udrugu zastupa i predstavlja dopredsjednik ili član Predsjedništva ili član Predsjedništva kojeg ovlasti Predsjedništvo udruge.

Pečat udruge

Članak 7.

1. Pečat Udruge HVIDR-a ČAPLJINA okruglog je oblika promjera 3,5 cm. Uz kružnicu koja omeđuje vanjski rub u pravilnom rasporedu je puni naziv udruge ; u sredini se nalazi znak vojnog invalida, osoba u invalidskim kolicima precrtana automatskom puškom.

II

CILJEVI UDRUGE

Članak 8.

1 .Cilj Udruge HVIDR-a ČAPLJINA je socijalna i pravna zaštita svojih članova.

Članak 9.

1. Cilj Udruge HVIDR-a ČAPLJINA ostvaruje se:

-sudjelovanjem i potporom u radu državnih institucija F BiH na dosljednom provođenju odredbi svih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatski ratni vojni invalida Domovinskog rata
-brigom o osiguravanju uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja svojih članova
-brigom o osiguravanju uvjeta za adekvatno sudjelovanje svojih članova u svim oblicima društvenog i političkog života
-briga o promicanju u činove časnika i dočasnika ,te brigom o dodjeli odličja i priznanja svojim članovima koji su to zaslužili
-promicanje tjelesne kulture (sport i rekreacija) radi unapređenja opće sposobnosti svojih članova
-sudjelovanjem i potporom u radu državne komisije za otkrivanje zločinaca, zločina, ratnih profitera i dezertera
-promicanjem hrvatskih nacionalni, povijesnih, kulturni, gospodarski vrednota , te promicanjem i oplemenjivanjem moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda

Udruživanje i odnos prema drugim udrugama

Članak 10

1. Glede ostvarenja svojih ciljeva Udruga HVIDR-a ČAPLJINA udružuje se u Zajednicu Udruga HVIDR-a Ramsko neretljansko humske županije (u daljnjem tekstu: HVIDR-a RNH županije).
2. Glede ostvarenja svojih ciljeva Udruga HVIDR-a ČAPLJINA može surađivati sa srodnim udrugama u Domovini i inozemstvu.

Javnost rada

Članak 11.

1. Rad Udruge HVIDR-a ČAPLJINA je javan.
2. Sa sjednice tijela Udruge HVIDR-a ČAPLJINA može se odlukom tog tijela isključiti javnost, u slučajevima:
-zaštite nacionalnih i državnih interesa F BiH
-zaštite interesa Udruge HVIDR-a ČAPLJINA i njenih članova.

III

ČLANSTVO UDRUGE

Članak 12.

1. Članom Udruge HVIDR-a ČAPLJINA može postati hrvatskih ratni vojni invalid Domovinskog rata kojem je status HRVI priznat drugostupanjskim rješenjem o invalidnosti MO F BiH, koji ima prebivalište, odnosno boravište na području djelovanja Udruge HVIDR-a ČAPLJINA i koji:
-prihvaća načela, program i Statut udruge
-izražava spremnost promicanja ciljeva i provedbe zadaća Udruge HVIDR-a ČAPLJINA.

Učlanjenje

Članak 13.

1. Hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata koji želi postati članom Udruge HVIDR-a ČAPLJINA podnosi vlastoručno potpisan pristupni list.
2. Predsjedništvo udruge u roku od 30 dana utvrđuje dali kandidat za članstvo ispunjava uvjete iz prethodnog članka i dali je kandidat priložio uredno popunjen i potpisan pristupni list. Predsjedništvo udruge može donijeti odluku o odbijanju prijema u članstvo s naznačenim obrazloženjem i poukom o prizivu.
3. Ako prijem u članstvo bude odbijen ,kandidat u roku 8 dana od dana prijema odluke može uložiti priziv na odbijenicu.U tom slučaju Predsjedništvo HVIDR-a RNH županije provodi raspravu o prizivu, te donosi odluku o učlanjenju.

4. Odluka Predsjedništva HVIDR-a RNH-e županije u predmetnom slučaju je konačna i mora biti obrazložena.
5. Članstvo se stječe danom odluke o prijemu, odnosno istekom roka iz stavka 3. Ovog članka pod uvjetom da prijem u članstvo ne bude odbijen.

Članak 14.

1. Ukoliko član promjeni prebivalište, odnosno boravište, dužan je u svojoj udruzi preuzeti odjavnicu s kojom se upisuje u drugu Udrugu HVIDR-a prema mjestu novog prebivališta.
2. Višestruko članstvo nije dopušteno.

Prava o obveze članova Udruge

Članak 15.

1. Član Udruge HVIDR-a ČAPLJINA ima pravo sudjelovati u svakodnevnom radu i oblikovanju udruge, osobito raspravama.
2. Član Udruge HVIDR-a ČAPLJINA ima pravo od strane člana tijela udruge obavještenja o radu udruge, donesenim odlukama i zauzetim stajalištima.
3. Član Udruge HVIDR-a ČAPLJINA ima pravo birati članove tijela udruge.
4. Član Udruge HVIDR-a ČAPLJINA ima pravo biti biran u tijela udruge ako je status HRVI stekao s osnova ranjavanja, povrede /ozljede isključivo na ili ispred prve crte bojišnice u borbenim djelovanjima protiv neprijatelja ili s osnova zatočeni branitelj u neprijateljskom logoru.

Članak 16.

1. Član Udruge HVIDR-a ČAPLJINA ima obveze :
-ostvarivati ciljeve udruge
-pridržavati se odredbi Statuta i drugih općih akata udruge
-provoditi odluke tijela udruge
-čuvati interese i ugled udruge
-izvijestiti udrugu o promjeni statusnih ili drugih podataka evidentiranih u pristupnom listu u roku od 15 dana od dana nastanka promjene
-poštivati moralni kodeks ponašanja u udruzi
-redovito plaćati članarinu.


Obveze članova u tijelima udruge

Članak 17.

1. Izabrani članovi u tijela Udruge HVIDR-a ČAPLJINA imaju ista prava i obveze kao I ostali članovi udruge.
2. Izabrani članovi u tijela udruge obvezni su sudjelovati u radu sjednice Skupštine udruge, podnijeti izvješće o svom radu i raspravljati s članovima udruge o svim pitanjima iz područja svog djelokruga.

Stegovna odgovornost članova udruge

Članak 18.

1. Član Udruge HVIDR-a ČAPLJINA stegovno je odgovoran spram odredbi Statuta i drugih općih akata udruge.

Prestanak članstva u udruzi

Članak 19.

1. Članstvo u Udruzi HVIDR-a ČAPLJINA prestaje:
-smrću člana
-istupanjem iz članstva na osobni zahtjev
-isključivanjem
-gubitkom statusa HRVI, odnosno, drugih uvjeta propisanih člankom 12. Ovog Statuta
-neplaćanjem članarine duže od 1. Godine
2. Član Udruge HVIDR-a ČAPLJINA ima pravo istupiti iz članstva udruge podnošenjem pismene izjave o istupanju. Izjava se podnosi ovlaštenom tijelu za donošenje odluke o primanju u članstvo.
3. Član udruge može biti isključen ako teže povredi članske obveze.
Odluku o isključenju donosi Sud časti HVIDR-a RNH županije.
Protiv odluke o isključenju dopušteno je prigovor Sudu časti Zajednice HVIDR-a H-B (u daljnjem tekstu: HVIDR-a H-B).


IV

UNUTARNJI USTROJ UDRUGE HVIDR-a ČAPLJINA

Opće odredbe

Članak 20.
1. Unutarnji ustroj Udruge HVIDR-a ČAPLJINA je sustav kojeg čine ustrojbeni oblici udruge u smislu infrastrukture, posredstvom kojih Udruga HVIDR-a ČAPLJINA i njeni članovi ostvaruju ciljeve udruge.
2. Ustrojstveni oblik Udruge HVIDR-a ČAPLJINA je:
-ogranak Udruge HVIDR-a ČAPLJINA
3. Ogranak se formira spram opravdane potrebe na području djelovanja Udruge HVIDR-a ČAPLJINA odlukom Predsjedništva HVIDR-a ČAPLJINA
4. Ogranak nema svojstvo pravne osobe.

Ogranak Udruge HVIDR-a ČAPLJINA

Članak 21.
1. Tijela ogranka su:
-zbor (svih članova ogranka Udruge HVIDR-a ČAPLJINA)
-izvršni odbor (sastoji se od 5-7 članova, uključujući predsjednika ogranka i tajnika)

Zadaće i ovlasti tijela ogranka Udruge HVIDR-a ČAPLJINA

Članak 22.

1. Zadaće zbora su:
-donosi Pravilnik o radu izvršnog odbora
-razmatra i usvaja izvješće
-bira članove izvršnog odbora s mandatom od 4. Godine
-bira predsjednika i tajnika ogranka
-bira kandidata za tijela Udruge HVIDR-a ČAPLJINA
-raspravlja o bitnim pitanjima i donosi odluke s tim u svezi

2. Sjednice zbora održavaju se 1. Godišnje. Na sjednici zbora pozivaju se pismenom putem svi članovi ogranka , a sjednici nazočni čine kvorum.
Zbor odluke donosi natpolovičnom većinom sjednici nazočnih članova.

Članak 23.
1. Zadaće izvršnog odbora su:
-provodi odluke zbora
-provodi odluke Skupštine i Predsjedništva Udruge HVIDR-a ČAPLJINA
-rukovodi radom ogranka
-donosi plan aktivnosti
-o svom radu redovito izvješćuje Predsjedništvo Udruge HVIDR-a ČAPLJINA
-predlaže kandidate za tijela Udruge HVIDR-a ČAPLJINA

2. Sjednice izvršnog odbora ogranka održavaju se u pravilu 1. mjesečno.
Sjednice izvršnog odbora je pravovaljana ukoliko je istoj nazočno 1/2 članova izvršnog odbora. Izvršni odbor odluke donosi natpolovičnom većinom glasova članova izvršnog odbora.

V

TIJELA UDRUGE HVIDR-a ČAPLJINA

Članak 24.

1. Tijela Udruge HVIDR-a ČAPLJINA su:
-Skupština
-Predsjedništvo
-Nadzorni odbor

Skupština Udruge HVIDR-a ČAPLJINA

Članak 25.

1. Skupštinu Udruge HVIDR-a ČAPLJINA čine svi članovi udruge.

Zadaće i ovlasti Skupštine Udruge HVIDR-a ČAPLJINA

Članak 26.

1. Skupština Udruge HVIDR-a ČAPLJINA
-donosi Statut Udruge
-donosi plan i program rada udruge
-razmatra i usvaja izvješće o radu tijela udruge
-bira i razrješava dužnosti članova Predsjedništva i Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a ČAPLJINA
-bira delegate u Skupštinu HVIDR-a RNH županije i
bira kandidate za tijela HVIDR-a RNH županije
-donosi odluke u skladu sa Statutom udruge
-može donijeti odluku o prestanku postojanja Udruge HVIDR-a ČAPLJINA 3 većinom glasova nazočnih

2. Skupština Udruge HVIDR-a ČAPLJINA radi prema poslovniku kojeg sama donosi.


Sjednica Skupštine Udruge HVIDR-a ČAPLJINA

Članak 27.

1. Sjednice skupštine Udruge HVIDR-a ČAPLJINA mogu biti redovne I izvanredne
2. Na sjednicu Skupštine pozivaju se preporučenim pismenim pozivom svi članovi udruge 7 dana prije održavanja sjednice Skupštine.
3. Sjednici Skupštine nazočni članovi udruge čine kvorum.
4. Skupština odluke donosi natpolovičnom većinom sjednici nazočnih članova.

Članak 28.

1. Redovne sjednice Skupštine udruge saziva predsjednik Udruge HVIDR-a ČAPLJINA
1. godišnje.
2. Izvanredne sjednice Skupštine saziva predsjednik udruge prema potrebi.
3. Na temelju
-pismenog zahtjeva 1/3 članova Udruge HVIDR-a ČAPLJINA ili,
-odluke nadzornog odbora Udruge HVIDR-a ČAPLJINA ili,
-odluke Suda časti HVIDR-a RNH županije.

Predsjednik Udruge dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana primitka pismenog Zahtjeva. Ukoliko predsjednik udruge ne sazove traženu izvanrednu sjednicu Skupštine u navedenom roku, izvanrednu sjednicu Skupštine saziva tijelo koje je podnijelo zahtjev.

Predsjedništvo Udruge HVIDR-a ČAPLJINA

Članak 29.

1. Predsjedništvo Udruge HVIDR-a ČAPLJINA čine:
- predsjednik Udruge HVIDR-a ČAPLJINA
- dopredsjednik
- najmanje 5 članova predsjedništva udruge

Zadaće i ovlasti Predsjedništva Udruge HVIDR-a ČAPLJINA

Članak 30.

1. Predsjedništvo Udruge HVIDR-a ČAPLJINA
- utvrđuje prijedlog , te izmjene i dopune Statuta udruge
- između dvije sjednice Skupštine obavlja funkciju Skupštine udruge
- donosi opće akte udruge u skladu sa Statutom udruge
- provodi odluke Skupštine udruge
- brine o provedbi svih donesenih odluka glede ostvarenja ciljeva udruge
- donosi plan aktivnosti udruge
- upravlja imovinom udruge i donosi financijski plan za sljedeće plansko razdoblje
- imenuje komisiju i povjerenstvo ,određuje im sastav, zadaće i rokove odrade
- osigurava sve uvjete za obavljanje administrativno-tehničkih i organizacijskih zadaća
- predlaže kandidate i kandidatske liste
- o svom radu redovito izvješćuje Predsjedništvo HVIDR-a RNH županije
- može donijeti odluku o udaljavanju s dužnosti bilo kojeg člana tijela udruge; ta odluka ujedno predstavlja zahtjev za vođenje stegovnog postupka pred Sudom časti HVIDR-a RNH županije; član koji je udaljen prava miruju dok se u postupku pred Sudom časti ne donese pravomoćna odluka.

Sjednice Predsjedništva Udruge HVIDR-a ČAPLJINA

Članak 31.

1. Sjednicu Predsjedništva Udruge HVIDR-a ČAPLJINA saziva predsjednik udruge u pravilu najmanje 1. mjesečno. Na sjednici Predsjedništva obvezno se poziva i predsjednik Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a ČAPLJINA, koji su istoj nazočni bez prava glasovanja.
2. Sjednica Predsjedništva Udruge HVIDR-a je pravovaljana ukoliko je istoj nazočno više OD 1/2. Članova Predsjedništva udruge.
3. Predsjedništvo udruge odlukom donosi natpolovičnom većinom glasova članova Predsjedništva.

Predsjednik Udruge HVIDR-a ČAPLJINA

Članak 32.

1. Predsjednik Udruge HVIDR-a ČAPLJINA predstavlja i zastupa udrugu, odgovara za njen rad, te osigurava redovito djelovanje tijela Udruge HVIDR-a ČAPLJINA.
2. Predsjednik Udruge HVIDR-a ČAPLJINA po položaju je član Glavnog odbora HVIDR-a HVO H-B i Predsjedništva HVIDR-a RNH županije.

Zadaće i ovlasti predsjednika Udruge HVIDR-a ČAPLJINA

Članak 33.

1. Predsjednik Udruge HVIDR-a ČAPLJINA:
- brine o provedbi odluka Skupštine i Predsjedništva udruge
- saziva i vodi sjednice Skupštine udruge
- saziva i vodi sjednice Predsjedništva udruge
- izrađuje plan aktivnosti udruge
- brine o korištenju imovine udruge
- rukovodi obradom administrativnih, tehnički i organizacioni zadaća u udruzi
- podnosi redovita izvješća o radu Predsjedništva Skupštine udruge
- saziva i vodi tiskovne konferencije uz suglasnost članova Predsjedništvo udruge.


Predsjedništvo Udruge

Članak 34.

1. Predsjednik Udruge HVIDR-a ČAPLJINA može;
- svojom odlukom ovlastiti dopredsjednika ili odrediti bilo kojeg člana Predsjedništva udruge da ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti ili izočnosti
- može zaustaviti provedbu odluke koja je u suprotnosti s odredbama ovog Statuta i zatražiti očitovanje Nadzornog odbora udruge; odluka Nadzornog odbora u svezi "sporne" odluke konačna.

Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a ČAPLJINA

Članak 35.

1. Nadzorno tijelo Udruge HVIDR-a ČAPLJINA je Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a ČAPLJINA
2. Nadzorni odbor ima tri člana i to predsjednika Nadzornog odbora i dva člana
3. U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi tijela udruge HVIDR-a iste razine.

Zadaće i ovlasti Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a ČAPLJINA

Članak 36.

1. Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a ČAPLJINA:
- nadzire rad svih tijela najmanje dva puta godišnje
- nadzire rad izvršnog odbora u ograncima prema potrebi
- nadzire korištenje imovine i materijalno-financijsko poslovanje udruge najmanje dva puta godišnje, te pazi da isto bude u skladu sa zakonom, propisima i odredbama ovog Statuta
- podnosi redovita izvješća Skupštine udruge
- podnosi redovita izvješća Nadzornom odboru HVIDR-a županije.

Članak 37.

1. Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a ČAPLJINA može bez prethodne najave, a sukladno vlastitoj prosudbi, obaviti nadzor rada bilo kojeg tijela udruge ili nadzor rada ogranka udruge.

Sjednica Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a ČAPLJINA

Članak 38.

1. Sjednicu Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a ČAPLJINA saziva predsjednik Nadzornog odbora u pravilu najmanje dva puta godišnje.
2. Nadzorni odbor odluke donosi natpolovičnom većinom svih članova.


VI

NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

Način izbora članova tijela Udruge HVIDR-a ČAPLJINA

Članak 39.

1. Izbor za sva tijela i dužnosnike Udruge HVIDR-a ČAPLJINA obavljaju se tajnim glasovanjem uz sticanje više kandidata nego ih se bira.
2. Predsjednikom udruge postaje kandidat za Predsjednika udruge koji je dobio najviše glasova na izbornoj sjednici Skupštine udruge. Drugi na listi za Predsjednika ulazi u Predsjedništvo udruge prema broju glasova na izbornoj sjednici Skupštine udruge.
3. Dopredsjednikom udruge postaje kandidat za Predsjedništvo udruge koji je prvi na listi za Predsjedništvo ,prema broju glasova na izbornoj sjednici Skupštine udruge.
4. Izbor predsjednika Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a ČAPLJINA obavlja se tajnim glasovanjem članova Nadzornog odbora.


Trajanje mandata

Članak 40.

1. Tijela Udruge HVIDR-a ČAPLJINA biraju se na vrijeme od 4. godine, koliko traje I mandat članova tih tijela.
2. U vrijeme trajanja mandata člana koji je naknadno imenovan, ubraja se i protek vremena mandata člana umjesto kojeg je imenovan.
3. Prestankom mandata tijela Udruge HVIDR-a ČAPLJINA prestaje i mandat njegovih članova.


VII

KANDIDIRANJE ZA IZBORE

Članak 41.

1. Predsjedništvo Udruge HVIDR-a ČAPLJINA sastavlja kandidacijske liste za izbor članova tijela udruge .
2. Predsjedništvo HVIDR-a RNH županije propisuje mjerila za izbor delegata u županijsku Skupštinu HVIDR-a ,odnosno, mjerila za predlaganje kandidata za tijela HVIDR-a RNH županije.
3. Predsjedništvo Udruge HVIDR-a ČAPLJINA sastavlja kandidacijsku listu za delegate u županijskoj Skupštini HVIDR-a i kandidacijsku listu kandidata za tijela HVIDR-a RNH županije na način propisan mjerilima iz prethodnog stavka ovog članka.

VIII

IMOVINA, NAČIN RASPOLAGANJA IMOVINOM I NAČIN STJECANJA IMOVINE UDRUGE

Članak 42.

1. Imovinu Udruge HVIDR-a ČAPLJINA čine novčana sredstva koja je stekla uplatom članarine, obavljanjem njenih dopuštenih djelatnosti, donacijom iz državnog proračuna općine, gradova , županija i fondova ,pokretne i nepokretne stvari udruge, te druga imovinska prava.
2. Imovinom Udruge HVIDR-a ČAPLJINA može se raspolagati isključivo glede ostvarenja ciljeva udruge.

Članak 43.

1. Udruga HVIDR-a ČAPLJINA imovinu stiče:
- uplatom članarine članova udruge
- doticajem sredstava iz državnog proračuna F BiH ,proračuna općina, gradova ,županija i fondova
- dobrovoljnim prilozima i darivanjem
- obavljanjem njenih dopuštenih djelatnosti.

Financijsko poslovanje Udruge HVIDR-a ČAPLJINA

Članak 44.

1. Udruga HVIDR-a ČAPLJINA neprofitna je udruga.
2. Udruga HVIDR-a ČAPLJINA vodi poslovne knjige i sastavlja financijsko izvješće prema propisima kojim se utvrđuje način vođenja računovodstva neprofitnih udruga.

IX

ADMINISTRATIVNO - TEHNIČKI POSLOVI

Članak 45.

1. Za obavljanje administrativno -tehničkih i drugih poslova Udruge HVIDR-a ČAPLJINA brine se tajnik.
Tajnik vodi organizaciju rada Udruge HVIDR-a ČAPLJINA i neposredno sudjeluje u pripremama i vođenju svih sjednica, obavlja i druge poslove koje mu u nadležnost stavi Predsjedništvo.
Za svoj rad odgovoran je Predsjedništvu Udruge HVIDR-a ČAPLJINA.

2. Za obavljanje administrativno tehničkih poslova Udruge HVIDR-a ČAPLJINA može se osnovati i služba s potrebnim brojem djelatnika odgovarajuće stručnosti.
Osnivanje službe je u nadležnosti Predsjedništva, koje sve pojedinosti donosi u svezi službe, na prijedlog predsjednika i tajnika Udruge HVIDR-a ČAPLJINA.

3. Tajnika imenuje i razriješuje presjedništvo Udruge HVIDR-a ČAPLJINA

X

PRESTANAK UDRUGE ,TE POSTUPAK S IMOVINOM U
SLUČAJU PRESTANKA UDRUGE

Članak 46.

1. Udruga HVIDR-a ČAPLJINA može prestati s radom odlukom Skupštine udruge koja mora biti donesena 3/4. ( tročetvrtinskom) većinom glasova evidentiranih članova udruge.

Članak 47.

1. Prestankom Udruge HVIDR-a ČAPLJINA njezina imovina pripada županijskoj zajednici udruga HVIDR-a RNH županije.


XI

PRIZNANJE I NAGRADE UDRUGE HVIDR-a ČAPLJINA

Članak 48.

1. Članovima Udruge HVIDR-a ČAPLJINA za rad i postignuća u ostvarivanju ciljeva udruge može se dodijeliti priznanje ili nagrada.
2. Pojedincima ,pravnim osobama i institucijama koje su na adekvatan i učinkovit način pomogle ostvarenju ciljeva udruge može se dodijeliti zahvalnica, priznanje ili nagrada.
3. Zahvalnice , priznanja i nagrade dodjeljuje Skupština Udruge HVIDR-a ČAPLJINA na prijedlog Predsjedništva Udruge HVIDR-a ČAPLJINA .
4. Mjerila za dodjelu priznanja i nagrada utvrđuje Predsjedništvo udruge Pravilnikom o dodjeli priznanja i nagrada.

XII

EVIDENCIJA ČLANOVA UDRUGE HVIDR-a ČAPLJINA

Članak 49.

1. Udruga HVIDR-a ČAPLJINA dužna je voditi evidenciju (popis) članova udruge.

XIII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

1. Na temelju članka 46. Zakona o udruživanju građana ("S. list F BiH br.6/95 ") Udruga HVIDR-a ČAPLJINA kao pravni slijednik nastavlja se koristiti imovinom Podružnice HVIDR-a ČAPLJINA .

Ustroj Udruge HVIDR-a ČAPLJINA

Članak 51.

1. Ustroj Udruge HVIDR-a ČAPLJINA predviđen ovim Statutom mora se uspostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja Statuta na snagu.
2. Tijela Podružnica HVIDR-a ČAPLJINA smatraju se utemeljiteljima Udruga HVIDR-a ČAPLJINA prema odredbama ovog Statuta i odredbama Zakona o udrugama.

Stupanje na snagu

Članak 52.

1. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
2. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge HVIDR-a ČAPLJINA


Predsjednik Skupštine HVIDR-a ČAPLJINA

___________________
( Ivan Puljić)


M.P.


U ČAPLJINI, dana 12. listopada 2007 .god.


Copyright (c)2004. HVIDR-a All rights reserved. Developed by Ilko